Dziecko z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w procesie edukacji

  • Marta Jerzyk Instytut Pedagogiki,Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Słowa kluczowe: edukacja, niepełnosprawność, inkluzja, uczeń, znaczna niepełnosprawność

Abstrakt

Abstrakt

Teza. Idea edukacji włączającej uczniów ze znacznym stopniem niepełnosprawności staje się aktualnie wiodącym sposobem organizowania współczesnego procesu edukacji. Koncepcja integracji wyjaśnia wiele trudności psychospołecznych, problemów edukacyjnych, readaptacyjnych a nawet rewalidacyjnych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. W edukacji, szczególnie osób znacznie niepełnosprawnych powinna spełniać się idea jedności w zróżnicowaniu. Oznacza to przede wszystkim tworzenie takich warunków nauki i wychowania, w których – uznając indywidualne potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży – zapewnia się wspólne kształcenie wszystkim uczniom, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Omówione koncepcje. Przedmiotem analizy były międzynarodowe i krajowe akty prawne determinujące kształt edukacji integracyjnej w Polsce.

Wyniki i wnioski. Aktualnie panujący w Polsce system orzecznictwa jest poważnym utrudnieniem dla właściwej integracji dzieci ze znaczną niepełnosprawnością. Dzieci kategoryzuje się za względu na rodzaj niepełnosprawności, jak i jej stopień i głębokość zaburzeń. Natomiast pełna, właściwa integracja zdecydowanie powinna unikać etykietowania i szufladkowania dziecka ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Jej istotnym zadaniem jest przede wszystkim rozwijanie kompetencji społecznych, przygotowanie do życia w zróżnicowanym świecie, w otwartym społeczeństwie.

Wartość poznawcza podejścia.  Miejscem, w którym proces inkluzji ma być wdrażany, realizowany i ewaluowany jest szkoła.  Natomiast punktem wyjścia w myśleniu o edukacji włączającej powinno być pytanie o cel edukacji.

Biogram autora

Marta Jerzyk, Instytut Pedagogiki,Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

doktorantka

Bibliografia

Bąbka J. (2001). Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Założenia i rzeczywistość. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.

Firkowska-Mankiewicz A. (2012). Edukacja włączająca zadaniem polskiej szkoły na dziś, Szkoła Specjalna nr 1 (110, 20 – 25).

Golinowska S. (2004). Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działania instytucji. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Olszewska B. (2004). Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych szansą na normalizację życia społecznego. W: G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Przybylski S. (2003). Refleksje nad barierami występującymi przy wdrażaniu integracji osób niepełnosprawnych w Polsce. W: Z. Kazanowski, D. Osik – Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Rorty R. (1998). Edukacja i wyzwania ponowoczesności, Kraków: Instytut Badań Edukacyjnych.

Sobczak S., Bocian – Waszkiewicz B., Niewęgłowska A. (2015). Edukacja inkluzyjna. Teoria – system – metoda. Część 2. Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Stochmiałek J. (2004). Społeczna integracja dorosłych osób niepełnosprawnych. W: G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Akty prawne:

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169.

Zarządzenie nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego, Dz. U. z 1993, poz. 425.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz. U. z 2016, poz. 1113.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnie 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 i Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117 poz. 759.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Dz. U. z 2016 r. poz. 2046

Opublikowane
2017-07-16
Jak cytować
[1]
Jerzyk, M. 2017. Dziecko z niepełnosprawnością w stopniu znacznym w procesie edukacji. Ogrody Nauk i Sztuk. 7, 7 (lip. 2017), 289-299.
Dział
DOŚWIADCZENIE