"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

CZY POLSKI USTAWODAWCA WYMAGA OD SĘDZIÓW „DZIELNOŚCI ETYCZNEJ”?

ROZWAŻANIA NA TLE USTAWOWEGO WYMOGU

„NIESKAZITELNOŚCI CHARAKTERU”

 

Anna Rocławska, anna-ro@wp.pl

Uniwersytet Śląski

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

 

STRESZCZENIE

De lege lata pojęcie „nieskazitelnego charakteru” stanowi zasadnicze kryterium, na podstawie którego polski ustawodawca weryfikuje etyczną kompetencję sędziów. Autorka podkreśla, że w demokratycznym państwie prawnym potrzebni są nie tylko sędziowie o dobrym charakterze, ale potrafiący argumentować, co jest dobre (etyczne). W trudnych przypadkach szlachetny i mądry sędzia może łagodzić ułomne prawa. Publikacja ma na celu wskazać, że zdolność do ważenia wartości to konieczna cecha dobrego sędziego. Autorka rozważa pojęcie „dzielności etycznej” jako podstawę prawną dla wychowania mądrych sędziów, umiejących znaleźć złoty środek w sporach etycznych na wokandzie.

 

Słowa kluczowe: dzielność etyczna, złoty środek, odpowiedzialność dyscyplinarna, orzekanie, nieskazitelny charakter, dyskurs prawniczy

 

 

Does the Polish legislature demand "moral virtue" from its judges?

Deliberations in the light of a statutory requirement for "integrity of character"

 

ABSTRACT

 

The concept of an "unblemished character"  is the basic criterion by means of which the Polish legislature verifies the ethical competence of judges. The author emphasises what is needed in the democtartic rule of law - judges of good character, who are capable of arguing what is ethically right. In hard cases, a wise and noble judge can improve an imperfect law. This article aims to demonstrate that an ability to scrutinise opposing positions is an essential disposition of a judge. The author considers the concept of “moral virtue” as a legal basis for the education of judges towards an ability to find the golden mean, despite contradictory arguments.

 

Key words: moral virtue, golden mean, disciplinary responsibility, adjudication, unblemished character, legal discourse

 

DOI: 10.15503/onis2015.99.110  pdf pełna wersja