"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Istota etyki radcy prawnego

 

Jakub Zabłocki, jk.zablocki@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

STRESZCZENIE

Zawód radcy prawnego należy do profesji zaufania publicznego. Wiąże się z koniecznością posiadania wyuczonej wiedzy fachowej, doświadczenia, ale również wiedzy etycznej. Dziś bardzo wyraźnie zarysowuje się tendencja do kształtowania ogólnych wzorców postępowania, standardów zachowania i norm etycznych, które mają stanowić wyznacznik prawidłowego wykonywania zawodu. Artykuł stanowi głos w dyskusji na temat roli i istoty etyki w współczesnym środowisku prawniczym. 

Słowa kluczowe: radca prawny, Kodeks Etyki Radcy Prawnego, godność zawodu, etyka zawodowa

 

The essence of solicitors' ethics

 

ABSTRACT

 

The profession solicitor is a profession of public trust. It is linked to the necessity of having learned expertise, experience, as well as ethical knowledge. Nowadays, we can observe a very strong tendency to form general practices, standards of behavior and ethical standards, which are indicative of proper practice. This article is a voice in the discussion on the role and the essence of ethics in today's legal environment.

Keywords:     solicitor, Code of Ethics, the dignity of the profession, professional ethics

 

DOI: 10.15503/onis2015.94.98 pdf pełna wersja