"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Czy zakazać uczestnikom zgromadzeń zasłaniania twarzy? Analiza prezydenckich projektów zmiany Prawa o zgromadzeniach

 

Bartosz Wilk, wilkbartosz@tlen.pl

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji

ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

 

STRESZCZENIE

W artykule dokonano analizy projektów zmiany ustawy – Prawo o zgromadzeniach, wnoszonych przez Prezydenta RP. Analiza dotyczyła propozycji zakazania uczestniczenia w zgromadzeniach osób, których nie można zidentyfikować. Projekty analizowano pod kątem spełnienia konstytucyjnych warunków ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela. Po dokonaniu analizy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2004 r. oraz projektów z 2011 r. i 2013 r. autor stanął na stanowisku, że proponowany zakaz jest ograniczeniem zbyt daleko ingerującym w wolność zgromadzeń.

Słowa kluczowe: wolność zgromadzeń, Prawo o zgromadzeniach, Konstytucja RP, ograniczanie wolności i praw, porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne.

 

 

Should covering of faces be banned for the participants of demonstrations?

An analisys of presidential proposals for changes in the Law on Public Assembly.

 ABSTRACT

 

This article analyzes proposals for a change in the Law on Assemblies presented by the President of Poland, namely a proposal to prohibit people who cannot be identified from participating in public assemblies. The proposals were analyzed as to whether they fulfill  the constitutional conditions limiting the rights and freedoms of citizens. Following an analysis of the judgment of the Constitutional Court in 2004 and proposals from 2011 and 2013, the author takes the position that the proposed prohibition is a restriction which goes too far in intefering with the freedom of assembly.

 

Keywords: freedom of assembly, the Law on Assemblies, Constitution, limiting of freedoms and rights, public policy, public security.

 

DOI: 10.15503/onis2015.58.65   pdf pełna wersja