"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Po drugiej stronie ekranu. O pochodzeniu i charakterze e-liberatury

 

Łukasz Matuszyk, lukasz.filolog@gmail.com

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

 

STRESZCZENIE

W artykule została przedstawiona idea dzieła e-liberackiego, czyli utworu liberackiego funkcjonującego wyłącznie w wirtualnej przestrzeni Internetu. Podjęto próbę genologicznego umiejscowienia tego typu literatury – ukazując jej odmienność od e-literatury oraz liberatury – oraz przedyskutowano jej hipertekstowość (hipermedialność). Głównym celem było ukazanie liberatury jako gatunku doskonale funkcjonującego w Internecie, o wiele lepiej niż tradycyjna literatura.

Słowa kluczowe: e-literatura, liberatura, e-liberatura, teoria literatury, cybertekst, hiperłącze, Espen Aarseth

 

On the other side of the screen.

On the origin and nature of e-liberature

 

ABSTRACT

 

The author presents the concept of an e-liberary work, i.e., a liberary piece which functions only in the virtual space of the Internet. An attempt is made to locate this type of literature among the genres – presenting the difference between this type and e-literature, as well as liberature – and to discuss its hypertextuality (hypermediality). The main aim was to present liberature as a genre which functions very well on the Internet, much better than traditional literature.

 

Key words: e-literature, liberature, e-liberature, literary theory, cybertext, hyperlink, Espen Aarseth

 

DOI: 10.15503/onis2015.577.585  pdf pełna wersja