"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Obraz dziecka niepełnosprawnego w twórczości Adolfa Dygasińskiego

 

Anna Mężyk, annakatarzynamezyk@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

STRESZCZENIE

Celem artykułu będzie prezentacja różnych sposobów przedstawiania dziecka niepełnosprawnego, odmieńca w twórczości Adolfa Dygasińskiego. Analizie podlegać będzie również sposób kreacji środowiska wychowawczego (rodziny, kościoła, szkoły) i jego wpływu na jednostkę. Interpretacja wybranych utworów zostanie pogłębiona o prace pedagogiczne pisarza oraz refleksje na temat wizji dziecka w antropologii od XVIII w. Rozważania pozwolą odpowiedzieć na pytanie o kształtowanie społecznego odbioru niepełnosprawności poprzez twórczość Dygasińskiego.

 

Słowa kluczowe: Adolf Dygasiński, niepełnosprawność, dziecko, odmieniec.

 

 

The depiction of disabled children in the works of Adolf Dygasiński

 

ABSTRACT

 The purpose of this paper is to present different ways in which Adolf Dygasiński depicts a disabled child, a changeling, in his works. The manner in which the upbringing environment (family, church, school) is presented and the influence it exerts on an individual will be analysed. The interpretation of selected works shall be enriched by the writer’s teaching works and reflections on the vision of a child in anthropology from the 18th century on. These deliberations will lead us to understanding of the influence of Dygasiński’s works on how disability was perceived by the society.

 

Key words: Adolf Dygasiński, disability, child, changeling.

 

DOI: 10.15503/onis2015.481.489 pdf pełna wersja