"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Na styku języków – o kłopotach z nazywaniem pewnej grupy zjawisk.

Wokół tekstów powstałych w XV w. na Śląsku

 

Karolina Borowiec, karolina.borowiec90@gmail.com

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

 

STRESZCZENIE

Artykuł dotyczy potrzeby nowych badań tekstów powstałych w XV w. na Śląsku, dotąd charakteryzowanych w opracowaniach jako „polskie”/„mieszane”; jednocześnie osadza problem w kontekście ogólnoeuropejskim. Autorka wskazuje na szereg problemów, jakich nastręcza badanie materiału tak starego i trudnego w interpretacji (specyfika językowa może wskazywać m.in. na dwukompetencyjność skryby lub język używany na tym terenie), takich jak wielowarstwowość tekstu średniowiecznego, bliskie pokrewieństwo systemów językowych polszczyzny i czeszczyzny, trudności w ustaleniu relacji między zapisem, a fonetyką etc.

Słowa kluczowe: wielojęzyczność, kontakt językowy, wielojęzyczność średniowiecza, średniowieczny Śląsk, staropolszczyzna, czesko-polskie związki językowe

 

When languages meet – on the problems of naming a particular group

of phenomena, with reference to texts written in the fifteenth-century Silesia

 

ABSTRACT

 

The article postulates the need of new studies of texts (which had previously been  characterized as "Polish" or "mixed") produced in the fifteenth century in Silesia region, at the same time placing the problem in a European context. The author points out a number of problems posed by such old and difficult to interpret material (their linguistic specificity may have be caused by a bilingual scribe or the language used in medieval Silesia), such as the multilayered structure of the medieval text, the close relationship between Czech and Polish language systems, and difficulties in establishing the relationship between writing and phonetics, etc.

 

Key words: multilingualism, language contact, multilingualism in the Middle Ages, medieval Silesia, Old Polish, Czech-Polish language relationships

 

DOI: 10.15503/onis2015.442.448   pdf pełna wersja