"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

MARGINALIA W „ROZMYŚLANIACH DOMINIKAŃSKICH”. PROLEGOMENA

 

Olga Ziółkowska, olga.stramczewska@o2.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

 

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono różne typy marginaliów znajdujących się w Rozmyślaniach dominikańskich – średniowiecznej narracji biblijno-apokryficznej, którą w 1958 r. odnalazł Karol Górski. Zarysowano podstawowe problemy badawcze, charakterystyczne dla każdej z wydzielonych grup glos: glosy informujące o dziejach kodeksu; glosy zawierające modlitwy; glosy lokalizujące, odsyłające do Pisma Świętego; glosy komentujące. W artykule zasygnalizowano także zagadnienie wymagające odrębnej analizy – obecność różnego rodzaju dopisków na miniaturach i obok nich.

Słowa kluczowe: Rozmyślania dominikańskie, glosy, średniowiecze, apokryf, marginalia

 

Marginal notes in "Rozmyślania Dominikańskie".

An Introduction

 

ABSTRACT

 

This paper presents the various types of marginal notes found in the Rozmyślania Dominikańskie - a medieval biblical and apocryphal narrative which was discovered by Karol Górski in 1958. The fundamental research issues specific to each group of marginal notes are presented - those concerning the history of the codex; those which contain prayers; those which refer to the Bible; and those which commentate. The article also indicates an issue requiring separate analysis - different types of annotations in and around the illustrations.

 

Key words: Rozmyślania dominikańskie, marginal notes, Middle Ages, apocrypha, history of language

 

DOI: 10.15503/onis2015.433.441  pdf pełna wersja