"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Ideał wychowania faszystowskiego

 

Dominik Figiel, dfigiel.uwr@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

 

STRESZCZENIE

Faszyzm szczególnie w pierwszej połowie XX w. obecny był w poglądach wielu przedstawicieli totalitaryzmów Europejskich i nie tylko. Miał swoich zwolenników, m.in. w: Hiszpanii za czasów sprawowania władzy przez Francisco Franco , Portugali za rządów António de Oliveira Salazara , rumuńskiej Żelaznej Gwardii Corneliu Zelea Codreanu, Belgii wśród zwolenników faszystowskiego Christus Rex, Polsce , Wielkiej Brytanii , Francji  oraz przede wszystkim we Włoszech Benito Mussoliniego. Idea faszyzmu towarzyszyła wielu dyktatorom i przedstawicielom ugrupowań politycznych na świecie, jednak jej fundamenty stworzył Benito Mussolini. Jak trafnie stwierdził Jerzy W. Borejsza  Mussolini był pierwszy.

Zatem przedmiotem artykułu jest włoski faszystowski ideał wychowania. Są to wstępne refleksje nad obrazem jednostki kreowanym przez włoskich ideologów. Pozwala to prześledzić rozprzestrzenianie się idei faszyzmu do nauk o wychowaniu, a także pokazać różne aspekty tak zdefiniowanej doktryny. W artykule przedstawiono ogólną koncepcję i definicję ideału wychowania, która pozwoli uporządkować zdobytą wiedzę z perspektywy teoretyków włoskiego faszyzmu. Celem jest przedstawienie koncepcji Nowego Człowieka dotyczącej stworzenia, podporządkowania i wychowania  idealnej jednostki.

Słowa kluczowe: faszyzm, wychowanie, ideał wychowania, Benito Mussolini, historia wychowania, Włochy, Nowy Człowiek

 

 The Fascist ideal of upbringing

 

Dominik Figiel, dfigiel.uwr@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław


ABSTRACT

 Fascism, especially in first half of the twentieth century, was to be found in the beliefs of many of the representatives of European totalitarianism. It had his supporters in Spain when Francisco Franco was in power, in Portugal during the reign of António de Oliveira Salazar, in the Romanian Iron Guard of Corneliu Codreanu Zelea, in Belgium among supporters of the fascist Christus Rex, and even in Poland, Great Britian, and France, but first and foremost in Benito Mussolini's Italy. The idea of fascism accompanied many dictatorships and political parties around the world, but its foundations was laid by Benito Mussolini. As Jerzy W. Borejsza rightly atates, Mussolini was the first.

 The subject of the article, therefore, is the Italian fascist ideal of upbringing. It is a preliminary reflections on the image of the individual as created by Italian ideologists. This allows us to trace the spread of the ideas of fascism to science and education, and show different aspects of such a doctrine. The article presents a general concept and definition of the ideal of upbringing, which allows us to organize the reulting knowledge from the perspective of the theorists of Italian fascism. The aim is to present the concept of the New Man concerning the creation, sujection, and upbringing of the ideal  individual.

Key Words: fascism, upbringing, ideal of upbringing, Benito Mussolini, history of upbringing, Italy, New Men

 

DOI: 10.15503/onis2015.41.48   pdf pełna wersja