"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Adam Smith pomylił się. To nie egoistyczne jednostki, lecz silne wspólnoty powodują szybszy rozwój ekonomiczny

 

Mariusz Maziarz, mariusz.mm@gmail.com

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Komandorska 118/120 Wrocław

 

STRESZCZENIE

Zgodnie z dwiema najpopularniejszymi teoriami filozoficznymi poznanie relacji przyczynowej można sprowadzić do (1) zbadania mechanizmów zachodzących pomiędzy zmiennymi (jak mówią zwolennicy realizmu przyczynowego) lub (2) analizy korelacji zachodzącej pomiędzy zmiennymi (za czym opowiadają się filozofowie kontynuujący tradycję Hume’a).  W badaniach zastosowano obie metody w celu odpowiedzi na pytanie, czy istnieje relacja przyczyna – skutek pomiędzy wymiarem kultury indywidualizm-wspólnotowość oraz tempem rozwoju ekonomicznego. Przeprowadzona analiza wykazała, że zorientowanie społeczeństwa na wspólnoty powoduje szybszy wzrost gospodarczy.

Słowa kluczowe: wspólnotowość, przyczynowość w ekonomii, determinanty wzrostu, indywidualizm/wspólnotowość

 

 

Adam Smith was wrong.

It is not selfish individuals who cause economic development,

but strong communites

 

ABSTRACT

According to the two most popular philosophical theories of causality, there are two ways of recognizing such relations: (1) by understanding mechanisms and processes between variables (in pursuance of causal realism) or (2) by correlation analysis (because, as Hume wrote, it is impossible to cognize the causal relationship itself). I applied these two methods to answer the question - if there is a cause-and-effect relationship between one of the cultural dimensions, namely individualism-collectivism and the rate of economic growth. This study, conducted on a group of EU countries shows that more collectivistic countries develop faster.

Key words: collectivism, causality in economics, determinants of growth, individualism/collectivism

 

DOI: 10.15503/onis2015.388.399 pdf pełna wersja