"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Wielofunkcyjne centrum pomocy dla dzieci, młodzieży i rodzin – nowatorskie rozwiązania placówki Leinerstift w Niemczech

 

Liliana Kołodziejczak

Uniwersytet Wrocławski

 

Streszczenie:

Celem artykułu jest przedstawienie działalności wielofunkcyjnego centrum pomocy dla dzieci, młodzieży i rodzin w Groβefehn, na terenie Niemiec. Placówkę charakteryzuje wielość innowacyjnych rozwiązań, humanizacja w procesach wychowawczych i resocjalizacyjnych, a także kompleksowość pracy nie tylko z dziećmi, ale z całymi rodzinami. W Polsce nie funkcjonują podobne instytucje, dlatego warto przedstawić stosowane tam formy pracy, jako przykład może nie idealnych, ale na pewno ciekawych, niekiedy kontrowersyjnych rozwiązań.     

Słowa kluczowe: placówka, formy opieki, wychowanie, Leinerstift

 

A multifunctional centre of help for children, young people and families

- innnovatory solutions of the Leinerstift institution in Germany

 

ABSTRACT

 

The aim of this paper is to present the activities of a multi-purpose institution for children, young people and families in Groβefehn, Germany. The institution has a multiplicity of innovative solutions, humanization in the process of educational and social rehabilitation, as well as a complexity of work not only with children but also with their families.  There are no similar institutions in Poland, so author will present the model used in Leinerstift as an example of solutions, perhaps imperfect but definitely interesting and often controversial.

 

Keywords: institution, form of care, education, Leinerstift

 

DOI: 10.15503/onis2015.383.387 pdf pełna wersja