"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Psychospołeczne zagrożenia zawodowe
w środowisku funkcjonariuszy Służby Więziennej

Marta Kierska, martakierska@gmail.com

Uniwersytet Śląski w Katowicach

ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

 

STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje wyniki badań własnych mających na celu zidentyfikowanie psychospołecznych zagrożeń zawodowych obecnych w izolowanym środowisku pracy, jakim jest zakład karny. Badania dotyczyły funkcjonariuszy działu ochrony, którzy mają najbardziej intensywny kontakt z osadzonymi. Ten dział odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo nie tylko osadzonych, ale także pozostałych pracowników jednostki penitencjarnej. To wszystko powoduje, że funkcjonariusze działu ochrony narażeni są na wiele stresorów zawodowych, których często nie można wyeliminować, dlatego pozostaje jedynie niwelowanie skutków ich działania.

Słowa kluczowe: funkcjonariusze, Służba Więzienna, psychospołeczne zagrożenia zawodowe, stresory, zakład karny, instytucja totalna, izolacja

 

Psychosocial occupational hazards among prison staff

 

ABSTRACT

 

The article presents the results of research aimed at identifying psychosocial occupational hazards present in the isolated working environment which is the prison. The study focusses on security department officers, who have the most intensive contact with prisoners. This section is responsible for the safety of not only prisoners, but also other employees of the penitentiary. This all means that the security department officers are exposed to many job stressors which often cannot be eliminated, and therefore only counteracting the effects of their actions remains to them.

 

Keywords: officers, Prison Service, psychosocial hazards at work, stressors, prison, total institution, isolation

 

DOI: 10.15503/onis2015.373.382 pdf pełna wersja