"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Edukacja włączająca i integracyjna. O pozornej tożsamości znaczeń

 

Aleksandra Antonik, ola.antonik@gmail.com

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

 

STRESZCZENIE

Aktualnym światowym standardem i celem reform w zakresie edukacji osób o specjalnych potrzebach, wyznaczanym przez międzynarodowe organizacje takie jak UNESCO, jest umożliwianie im korzystania z wysokiej jakości kształcenia w ramach szkół rejonowych. Celem artykułu jest naświetlenie podstawowych różnic pomiędzy edukacją włączającą a integracyjną, która często jest błędnie utożsamiana z tą pierwszą, pozostającą bliżej form segregacyjnych. Analiza przeprowadzona została w oparciu o akty prawne regulujące kształt –  aspirującego do miana włączającego – polskiego systemu edukacyjnego.

 

Słowa kluczowe: edukacja włączająca, edukacja integracyjna, specjalne potrzeby edukacyjne.

 

Inclusive and integrated education. The apparent identity of meanings

 

ABSTRACT

 

The current world standard and aim of educational reform for people with special educational needs, as indicated by international organizations as UNESCO, is to enable them to take advantage of a high level of equality in local schools. The aim of the article is to highlight the differences between inclusive and integrated education which are often treated as synonyms, although the latter is closer to a form of segregation. This analysis was conducted on the base of laws regulating the structure of the Polish educational system.

 

Key words: inclusive education, integrated education, special educational needs

 

DOI: 10.15503/onis2015.367.372 pdf pełna wersja