"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Dialog i relacje między dorastającymi dziećmi a rodzicami na podstawie badań przeprowadzonych w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie

 

Aleksandra Guśpiel, e-mail: aleksandra.guspiel@gmail.com

Akademia Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków

 

STRESZCZENIE

Artykuł prezentuje badania empiryczne przeprowadzone we wrześniu 2013 r. w klasach maturalnych małopolskiej elitarnej szkoły średniej – V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Tekst ukazuje opinie dorastających dzieci na temat relacji interpersonalnych łączących ich z rodzicami oraz zgłębia zagadnienie dialogu we współczesnych polskich rodzinach wielkomiejskich. Artykuł przedstawia jakość i zakres tegoż dialogu – zatem może być to zarówno dialog oparty na partnerstwie i podmiotowym traktowaniu, jak i pseudodialog, w którym brak wzajemności, szczerości, akceptacji, umiejętności słuchania, zaangażowania, cierpliwości.

Słowa kluczowe: wychowanie, rodzina, dialog, relacje interpersonalne, podmiotowe traktowanie

 

Dialogue and interpersonal relations between adolescents and their parents based on research conducted in the High School No.5 in Kraków

 

ABSTRACT

 

The paper presents empirical research conducted in the senior class at High School No.5 in Kraków, one of the most prestigious high schools in Lesser Poland. Thre paper shows the opinion of adolescents in relation to their relationship with their parents and focuses on quality and scope of dialogue in modern Polish city families. Dialogue can either be based on partnership and respect for the dignity of the child,  or it can be a pseudo-dialogue which lacks honesty, acceptance, patience, involvement and the ability to listen.

 

Keywords: upbringing, family, dialogue, interpersonal relations, respect for dignity of the child

 

DOI: 10.15503/onis2015.353.366   pdf pełna wersja