"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Planowanie i zarządzanie karierą jako podmiotowa „własność” jednostki

Lucyna Myszka, email: lucyna.myszka@amu.edu.pl

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

 

STRESZCZENIE

Pojęcie kariery jest wieloznacznym i złożonym konstruktem. Wynika to między innymi z coraz wyraźniejszego zainteresowania niniejszą kategorią pojęciową przez badaczy różnych dyscyplin oraz z jakości przeobrażeń współczesnej rzeczywistości, która nakłada nową optykę na problematykę tego zagadnienia. Podejmowany dyskurs, będący dialogiem dotyczącym funkcjonowania człowieka na współczesnym rynku pracy, odchodzi od tradycyjnego ujęcia kariery jako własności zawodu czy organizacji. Ambiwalencja i permanentna zmiana nie tylko uniemożliwiają długofalowe planowanie, ale także przyczyniają się do dezaktualizacji obowiązujących wcześniej założeń społecznych. Taka sytuacja wymaga od jednostki umiejętności samodzielnego konstruowania i realizowania wizji własnej przyszłości oraz elastycznego modyfikowania założonego planu w zależności od zaistniałych warunków. Dlatego też, impulsem do refleksji podjętej nad karierą, staje się temat przyjmowania przez podmiot postawy prorozwojowej i proaktywnej wobec własnej przyszłości zawodowej. Wyraża się ona w umiejętnym rozpoznaniu i wykorzystaniu czynników środowiskowych, mogących wspomóc urzeczywistnianie subiektywnie stworzonej koncepcji sukcesu.

Słowa klucze: Kariera, Planowanie kariery, Zarządzanie karierą, Rynek pracy, Kariera jako własność jednostki.

 

Career planning and management

as a subordinate attribute of the individual.

 

ABSTRACT

 

Career is a very complicated matter due to the interest of other branches of science and the changes in the modern world, which generate additional complexity to the problem. This discourse is an interdisciplinary dialogue about the functioning of a human being in the modern job market, which rejects the traditional approach to career as an attribute of a profession or organization. Ambivalence and permanent change not only make long-term planning impossible but also make traditional social presumptions obsolete. This situation demands an ability to construct and implement a vision of ones own future and an ability to modify this plan according to the changing environment. Because of this, a proactive approach to ones career becomes a necessity. It is expressed in a correct assessment and use of environmental factors which help to realize the subjective concept of success.

 

Keywords: career, career planning, career management, carrer as an attribute of an individual, job market

 

DOI: 10.15503/onis2015.345.352   pdf pełna wersja