"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Wpływ muzyki na zapamiętywanie u osób z doświadczeniem muzycznym

 

Karolina Pius, Natalia Miętus, Agnieszka Olchowik, Iga Parkitna

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Szczęśliwicka 40, 02-353Warszawa

 

STRESZCZENIE

Artykuł zawiera przedstawienie, a także analizę przeprowadzonego badania, które dotyczyło zapamiętywania oraz odtwarzania materiału neutralnego podczas słuchania muzyki. Przebadano 87 studentów Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Uzyskane wyniki wskazują, że badani, słuchający muzyki na etapie zapamiętywania informacji zapamiętują średnio o jedną figurę więcej niż badani, którzy na tym etapie słuchali neutralnego szumu. Nie wykryto istotnych różnic pomiędzy grupami, jeśli chodzi o czas i ilość figur odtworzonych w prawidłowej kolejności. Na badaną efektywność nauki nie miały również istotnego wpływu takie zmienne jak: doświadczenie i preferencje muzyczne oraz styl nauki.

Słowa kluczowe: uczenie się, muzyka, doświadczenie muzyczne, muzycy, teoria podwójnego kodowania Paivio.

 

The influence of music on memory retention in people with musical experience

 

ABSTRACT

 

This article presents and analyzes research concerning the memorizing and recalling of neutral material while listening to music. 87 students of The Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw were questioned. The results obtained indicate that subjects who listen to music while memorizing information on average memorize one item more than subjects who listen to a neutral noise at the same stage. No significant differences were observed between both groups concerning the time of performance and correctness of the order of recalled items. Neither was efficiency of learning was influenced by such variables as musical experience and preferences, or style of learning.

 

Key words: learning, music, musical experience, musicians, Paivio's theory of dual coding

 

DOI: 10.15503/onis2015.338.344   pdf pełna wersja