"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Przeciwwskazania do prenatalnej aktywności fizycznej a poziom wiedzy przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej

 

Aneta Worska, anetaworska@gmail.com,  Anna Szumilewicz, anna_szumilewicz@awf.gda.pl

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk

 

STRESZCZENIE

Kobietom ciężarnym rekomenduje się regularną aktywność fizyczną o umiarkowanej intensywności, pod warunkiem braku występowania przeciwwskazań zdrowotnych. Celem badań było określenie poziomu wiedzy przyszłych instruktorów rekreacji ruchowej dotyczącej przeciwwskazań do prenatalnej aktywności fizycznej. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową przy pomocy kwestionariusza. Przebadano 96 przyszłych instruktorów, studentów specjalności Rekreacja Ruchowa na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Badani wykazali niski poziom wiedzy nt. przeciwwskazań do prenatalnej aktywności fizycznej. Istnieje potrzeba dołączenia treści z tego obszaru do programów edukacyjnych instruktorów rekreacji ruchowej.

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, ciąża, przeciwwskazania, wiedza, kwalifikacje zawodowe, instruktorzy rekreacji ruchowej

 

Contraindications for prenatal physical activity and the level of knowledge of

future exercise instructors

 

ABSTRACT

 

Pregnant women are recommended to take regular, moderate-intensity physical activity, on condition that there are no health contraindications. The aim of this study is to determine the level of knowledge of future exercise instructors on the contraindications to prenatal physical activity. The research was conducted using a diagnostic survey, with questionnaires to 96 future instructors, students of the Physical Recreation faculty at the Gdansk University of Physical Education and Sport. The research shows that future exercise exercise have a low level of knowledge on the contraindications to prenatal physical activity. There is a necessity of including this field in educational programmes for physical recreation instructors.

 

Key words: physical activity, pregnancy, contraindications, knowledge, vocational qualifications, exercise instructors

 

DOI: 10.15503/onis2015.317.323 pdf pełna wersja