"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Troska o siebie jako wyraz zdrowego ustosunkowania wobec własnej osoby

 

Katarzyna Błońska, katarzyna.blonska@interia.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu

ul. Niedziałkowskiego 18, Opole 45-085

 

STRESZCZENIE

Artykuł przedstawia nową na gruncie psychologii Zachodu konceptualizację zdrowego stosunku do samego siebie. Omawiany konstrukt –  troska o siebie – oznacza otwartą, wrażliwą i wyrozumiałą postawę wobec własnego cierpienia, ograniczeń i trudnych emocji. Pierwszą część artykułu stanowi przegląd badań międzynarodowych nad troską o siebie. Następnie przedstawione są wyniki badań własnych prowadzonych na 72 parach małżeńskich, w których dokonano kwestionariuszowego pomiaru konstruktu oraz dobrostanu psychicznego, samooceny, satysfakcji z różnych aspektów życia, stażu małżeńskiego, płci i in.

Słowa kluczowe: troska o siebie, dobrostan psychiczny, samoocena, stosunek wobec własnej osoby, zdrowie psychiczne

 

Self-regard as an expression of a healthy attitude towards oneself

 

 ABSTRACT

 This article presents a new conceptualization of a healthy attitude towards oneself based on Western psychology. The construct under discussion of self-regard refers to an open, sensitive and understanding attitude towards ones own suffering, limitations and difficult emotions. The first part of the article is a review of international research on self-regard. The article then presents the results of research conducted on 72 married couples, which measured the level of concern for well-being and mental health, self-esteem, satisfaction with various aspects of life, length of marriage, gender, et al.

 

Key words: self-compassion, well-being, self-esteem, attitude towards oneself, mental health

 

DOI: 10.15503/onis2015.297.305  pdf pełna wersja