"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Endocentryzm i egzocentryzm moralny, aprobata społeczna i empatia u wolontariuszy hospicyjnych

 

Jagoda Sikora, e-mail: sikora.jagoda@gmail.com

Uniwersytet Śląski

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

 

STRESZCZENIE

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza endocentryzmu i egocentryzmu moralnego w powiązaniu z poziomem empatii i aprobaty społecznej u wolontariuszy hospicyjnych. Celami przeprowadzonego badania były: zidentyfikowanie czynników motywujących do podejmowania pracy wolontariackiej, określenie różnic pomiędzy wolontariuszami (grupa badawcza) a osobami, które nigdy nie podejmowały żadnej działalności wolontariackiej (grupa kontrolna) w zakresie powyżej wymiennych zmiennych oraz zbadanie,  czy wolontariusze ze względu na charakter swojej pracy charakteryzują się wyższym poziomem empatii i niższą potrzebą aprobaty społecznej. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie, że badane grupy nie różnią się w zakresie poziomu endocentrycznej i egzocentrycznej motywacji oraz empatii.  Zanotowano natomiast, że wolontariusze charakteryzują się wyższym poziomem zmiennej aprobaty społecznej niż osoby z grupy kontrolnej. W związku z powyższym można sądzić, że potrzeba aprobaty społecznej jest ważnym czynnikiem motywującym jednostkę do podjęcia pracy wolontariackiej

Słowa kluczowe: wolontariat, hospicjum, zachowania prospołeczne, altruzim, empatia

 

 

Moral endocentricism and exocentricism,

social approval and empathy in hospice volunteers

 

ABSTRACT


The subject of this paper is an analysis of moral endocentricism and exocentricism, in conjunction with the level of social empathy and approval of hospice volunteers. The aims of the study were - identifying the factors which lead people to undertake volunteer work, defining the differences between volunteers (reaearch group) and those who had never undertaken volunteer work (control group), and establishing whether volunteers, from the nature of their work, have a higher level of empathy and a reduced need for social acceptance. The research concluded that there was no difference between the two goups as to the levels of moral endocentricism and exocentricism and empathy, but it is noted that volunteers have a higher sense of social acceptance than the control group. From this we can conclude that social acceptance might be a factor in motivating people to undertake volunteer work.

 

Key words: empathy, endocentric motivation, exocentric motivation, social approval, hospice, volunteers

 

DOI: 10.15503/onis2015.278.284  pdf pełna wersja