"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Miejsce nauki historycznej w perspektywie ideologicznej bolszewików (1917-1931)

 

Alina Sobol, alina.sobol.kul@gmail.com

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej

Ul. Niecała 5, Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin

 

STRESZCZENIE

W artykule określone zostało miejsce nauki historycznej w perspektywie ideologicznej władz bolszewickich. Ustalono przyczyny dążenia komunistów do gruntownego przebudowania systemu nauczania w Rosji bolszewickiej oraz metod wcielania w życie nowych ideologicznych wykładni. W artykule tym przeanalizowano zmiany w obrębie sposobu postrzegania i przedstawiania historii, tematów podejmowanych przez badaczy, jak i samej formy narracji historycznej.

Słowa kluczowe: bolszewicka wizja dziejów, Michaił Pokrowski, materializm historyczny, marksizm-leninizm, system edukacji

 

 

The place of historical science

in the ideological perspective of Bolshevism

(1917-1931)

 

ABSTRACT

 

The article determines the place of historical science in the ideological perspective of the Bolshevik authorities. The reasons for the Communists’ endeavours to thoroughly remodel  the educational system in Bolshevik Russia and change the methods of implementing new ideological interpretations are established. This article analyzes the innovations in perceiving and presenting history, the subjects studied by researchers, as well as the historical narrative itself.

 

Key words: Bolshevik visions of history, Michaił Pokrowski, historical materialism,  Marxism-Leninism, educational system

 

DOI: 10.15503/onis2015.245.252 pdf pełna wersja