"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Wprowadzenie do predykcji z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych i metod statystycznych

 

Monika Nawrocka, the.monkas@gmail.com,

Miłosz Drozd, milosz880509@gmail.com

Adam Maszczyk, a.maszczyk@awf.katowice.pl

Artur Gołaś, a.golas@awf.katowice.pl

 

STRESZCZENIE

Podejście statystyczne umożliwia prowadzenie prognoz zdarzeń lub procesów. Wyróżnia się modele regresyjne liniowe i nieliniowe, modele szeregów czasowych oraz modele neuronowe. Predykcja określa przewidywanie przyszłych cech statystycznych zdarzeń losowych, które można zmierzyć. Wyznacza prognozy dla maksymalizacji.

Korzyści, jakie wynikają z prognozowania, to: porównywanie, grupowanie, analizowanie zmienności, określania trendów oraz wyznaczania prognoz uzyskanych wyników, z wykorzystaniem optymalnego wektora zmiennych niezależnych predyktorów do wyciągania sukcesywnych wniosków.

Słowa kluczowe: predykcja, analiza statystyczna, regresja, optymalizacja, szeregi czasowe, sieci neuronowe

 

An introduction to prediction with the use of artificial neural networks and statistical methods

 

ABSTRACT

 

The statistical approach allows the introduction of predictions of events or processes. Among these are linear and nonlinear regression models, time series models and neural models. Prediction is defined by the anticipation of future statistical characteristics of random events which can be measured, and designates forecasts for maximizing.  The benefits which  stem from prediction are comparison, grouping, analysis of variation, determinion of trends and setting forecasts of the results obtained with the use of an optimal vector of independent variables predictors for drawing successive conclusions.

 

Key words: prediction, statistical analysis, regression, optimization, time series, neural networks

 

DOI: 10.15503/onis2015.203.211  pdf pełna wersja