"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Sztuka krytyczna jako medium edukacji osób dorosłych – wyniki badań

 

Beata Działa, beatadziala@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

 

STRESZCZENIE

Tekst podejmuje tematykę edukacji przez sztukę w odniesieniu do osób dorosłych. Kontekst teoretyczny tworzą: koncepcje edukacji osób dorosłych, teorie edukacji poprzez sztukę oraz poglądy badaczy dotyczące definicji i sposobów odbioru sztuki współczesnej. Badania wynikające z tego kontekstu przeprowadzone były w strategii jakościowej i miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie badawcze: w jaki sposób sztuka krytyczna pełni rolę medium edukacyjnego?

Słowa kluczowe: edukacja przez sztukę, teoria krytyczna, uczenie się osób dorosłych, doświadczenie w edukacji, sztuka jako doświadczenie, sztuka współczesna

 

 

Critical art as a medium in adult education - research results

 

ABSTRACT

 

The article deals with the topic of education through art, with special reference to adults. The theoretical context comprises - concepts of adult education, theories of education through art and the views of researchers on the definition of art and also methods of appreciating modern art. The research resulting from this context were conducted in a qualitative strategy and were designed to answer the research question – In what wat does critical art act as a medium of education?

 

Key words: education through art, critical theory, adult education, experience in education, art as experience, modern art

 

DOI: 10.15503/onis2015.191.202  pdf pełna wersja