"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Funkcjonowanie w środowisku społecznym osób wykazujących cechy psychopatyczne. Analiza teoretyczna

 

Sylwia Bokuniewicz, e-mail: bokuniewiczs@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

STRESZCZENIE

Cechy człowieka posiadającego osobowość psychopatyczną przez wieki były potępiane przez społeczeństwo, natomiast współcześnie zaczynają być pożądane, a sam psychopata może stać się człowiekiem sukcesu. Samo słowo ,,psychopatia” ma pejoratywny wydźwięk, wobec czego trudno uwierzyć, że są to osoby mające wachlarz cech pozytywnych. Media odpowiadają za wykreowanie tak negatywnego ich obrazu, że nie dziwi fakt, iż większość ludzi nie wie, że znaczna część psychicznych właściwości, które posiadają psychopaci, jest przez społeczeństwo ponowoczesne pożądana. Są to na przykład: umiejętność manipulacji, powierzchowny czar, wysokie poczucie własnej wartości, bezwzględność, brak wyrzutów sumienia. Cechy te  charakteryzują nie tylko psychopatów, ale również polityków, przywódców czy ludzi biznesu.

Słowa kluczowe: psychopata, osobowość psychopatyczna, osobowość dyssocjalna, antyspołeczne zaburzenie osobowości, psychopatia konstytucjonalna

 

 

The functioning of people with psychopathic traits in a social environment. A theoretical analysis

 

ABSTRACT

 

For centuries people with psychopatic personality traits were condemned by sociaty. Nowadays, these traits are becoming desirable and the psychopath can be man of succes. The very word 'psychopath' has a pejorative connotaion, and in this situation it is dfficult to belive that they are people with a wide range of positive character traits. The media are responsible for create this.negative image, and it is not suprising that most people are unaware that a significant part of the psychopath's traits are desirable in the post-modern society. These are, for example. the ability to manipulate, superficial charm, high self-esteem, ruthlessness, and lack of remorse. These traits are possessed not only bypsycopaths, but also politicians, leaders and businessmen.

 

Key words: psychopath, psychopathic personality, dissocial personality disorder, antysocial personality disorder, constitutional psychopathy

 

DOI: 10.15503/onis2015.173.182   pdf pełna wersja