"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Readaptacja społeczna bezdomnych. Studium indywidualnych przypadków

 

Marcin Wilczek, wilqmw@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

 

 

STRESZCZENIE

Problematyka readaptacji społecznej bezdomnych jest tematem trudnym i złożonym, gdyż determinuje ją wiele czynników, tak zewnętrznych, jak i osobowościowych. Przeszkody w uzyskaniu danych statystycznych dotyczących byłych bezdomnych spowodowane są m.in. niechęcią tej grupy do ujawniania swojej przeszłości. W artykule autor prezentuje wyniki badań osób, który wyszły z bezdomności.

Słowa kluczowe: schroniska, noclegownie, tożsamość bezdomnego, stygmatyzacja, alkoholizm

 

Social rehabilitation of the homeless. A study of individual cases

 

ABSTRACT

 

The issue of the social rehabilitation of the homeless is a difficult and complex topic, because it is determined by multiple factors, external as well as individualistic. Problens in obtaining statistical data on former homeless people are caused by, among others, the reluctance of this group to reveal its past. In this article the author presents the results of research conducted on those who have escaped homelessness.

 

Key words: shelters, hostels, the identity of the homeless, social stigma, alcoholism

 

DOI: 10.15503/onis2015.165.172  pdf pełna wersja