"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Średniowieczne miasto oczami archeologa – ile prawdy jest w dzisiejszym wyobrażeniu przeszłości?

 

Anna Kubicka, aannakubicka@wp.pl

Uniwersytet Łódzki

Ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 65, 90-131 Łódź

 

STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł poruszać będzie zagadnienia związane z tematyką średniowiecznego miasta. Autorka skupi się na informacjach, jakich dostarczają wykopaliska archeologiczne prowadzone na terenie Polski. Głównym celem rozważań będzie scharakteryzowanie ogólnego wyglądu miasta. Stąd też ważnym elementem prowadzonej refleksji będzie przedstawienie jego rozplanowania oraz zabudowy. Ponadto poruszone zostaną kwestie życia jego mieszkańców z uwzględnieniem pozycji społecznej, jaką zajmowali.

Słowa kluczowe: archeologia, średniowiecze, miasto, życie codzienne, ludzie

 

 

The medieval town ​​in the eyes of an archaeologist

- how much truth is there in our imagination of the past?

 

ABSTRACT

 

The paper treats issues related to the subject matter of the medieval town. The author focuses on information provided by archeological excavations in Poland. The main objective is to characterize the general appearance of the city. An important element of this discussion is a presentation and layout of buildings of the town. Additionally, the paper reviews the issues of the lives of the residents, including their social position.

 

Keywords:  archaeology, Middle Ages, medieval town, everyday life, people

 

DOI: 10.15503/onis2015.135.140  pdf pełna wersja