"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Ekologizm jako ideologia polityczna – na przykładzie Niemiec i Francji

 

Emil Kwidziński, emil.kwidzinski@gmail.com

Uniwersytet Gdański

Ul. Jana Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

 

STRESZCZENIE

Ekologizm postuluje odejście od antropocentryzmu, który przez wieki dominował w myśli politycznej Zachodu, na rzecz ekocentryzmu. Rzeczywistość jest postrzegana w sposób całościowy, holistyczny. Ekologizm dzieli się na nurty i doktryny. Łączy w sobie założenia innych ideologii, w szczególności: anarchistycznej, socjalistycznej, liberalnej i feministycznej. Do pierwszych partii Zielonych należą zachodnioniemiecka Die Grünen oraz francuska Les Verts. Do czterech filarów zielonej polityki  zalicza się: ekologiczna odpowiedzialność, sprawiedliwość społeczna, demokracja oddolna i pacyfizm.

Słowa kluczowe: Ekologizm, zielona polityka, partie Zielonych, DieGrünen, LesVerts, Nowa Lewica, system partyjny Niemiec, system partyjny Francji

 

 

Environmentalism as political ideology

– the examples of Germany and France

 

ABSTRACT

 

Environmentalism proposes moving away from anthropocentrism, which has dominated Western political thought for centuries, and replacing it with of ecocentrism. Reality is seen as a whole (holism). Environmentalism is divided into various streams and doctrines. It can easily connect with the assumptions of other ideologies, such as anarchism, socialism, liberalism and feminism. Among the first green parties were the West German Grunen and the French Les Verts. The four pillars of green politics are: ecological responsibility, social justice, grassroots democracy and non-violence.

 

Keywords: Environmentalism, green politics, green parties, Grunen, Les Verts, New Left, party system  of Germany, party system of France

 

DOI: 10.15503/onis2015.125.132  pdf pełna wersja