"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Przywództwo polityczne w samorządzie terytorialnym

 

Elżbieta Szulc-Wałecka, e-mail:elzbieta.szulc.walecka@gmail.com

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,

Pl. Litewski 3, 20-080 Lublin

 

 

STRESZCZENIE

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnienia przywództwa politycznego na szczeblu lokalnym. Rozważania rozpoczynają się zatem od wyjaśnienia znaczenia przywództwa politycznego, aby następnie zaprezentować jego wymiar lokalny. Ponadto wśród analizowanych kategorii badawczych znajdują się podstawowe czynniki, które kształtują przywództwo polityczne w samorządzie terytorialnym wraz z cechami, charakteryzującymi liderów lokalnych. Artykuł przedstawia także typy przywództwa, które występują w samorządzie terytorialnym, aby na tej podstawie wskazać z jakim modelem przywództwa mamy do czynienia w konkretnych państwach na świecie. Pracę zamykają konkluzje, które odnoszą się do wyznaczników dobrego oraz efektywnego przywództwa w samorządzie lokalnym.

 

Słowa kluczowe: przywództwo polityczne, przywództwo lokalne, przywództwo w samorządzie terytorialnym, administracja publiczna, samorząd terytorialny, lokalne elity polityczne.

 

 

Political leadership in local government

 

ABSTRACT

 

The purpose of this article is to present the issue of political leadership at the local level. The article therefore begin by explaining the importance of political leadership, and then present its local dimension. Moreover, among the categories of research analyzed are key factors which shape political leadership in local government, together with features which characterize local leaders. It is worth noting that the article also shows the types of leadership which exist in local government, and on this basis, identify what model of leadership we have in specific countries around the world. The article closes with conclusions relating to the determinants of good and effective leadership in local government and the role of local leaders.

 

Key words: political leadership, local leadership, leadership in local government, public administration, local government, local political elites

 

DOI: 10.15503/onis2015.116.124  pdf pełna wersja