"Ogrody Nauk i Sztuk" 2015 (5)

 

Powołanie się na fakt nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych

w toku czynności sprawdzających jako przesłanka zastosowania

sankcyjnej stawki podatku od spadków i darowizn

 

Michał Wojna, wojnami@o2.pl

Uniwersytet Szczeciński

Ul. Narutowicza 17A, 70-240 Szczecin

 

STRESZCZENIE

Przedmiotem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy w czasie czynności sprawdzających podatnik może powołać się na fakt nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy ?

Ustawodawca w art. 272 ustawy z dn. 29 VIII 1997 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749) wskazał, że czynności sprawdzające powinny ograniczyć się do czynności formalnych związanych m.in. ze sprawdzeniem terminowości składania deklaracji.

Poprzestając na analizie powyższego artykułu, stwierdzić należy, iż w czasie czynności sprawdzających nie istnieje możliwość powołania się przez podatnika na fakt otrzymania darowizny.

Jednakże z art. 274a O.p. wynika, iż organ podatkowy może żądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeśli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku. Z kolei w paragrafie 2 ustawodawca stwierdził, że w razie wątpliwości organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień.

Z powyższych względów może powstać wątpliwość, czy w trakcie składania wyjaśnień w toku czynności sprawdzających można powołać się na fakt otrzymania darowiznach.

Na szczególną uwagę zasługuje także brak odesłania w sprawach nieuregulowanych w przepisach dotyczących czynności sprawdzających do rozdziału 11 o dowodach w Ordynacji podatkowej. Taki sposób legislacji powoduje, że pozycja podatnika składającego wyjaśnienia w toku czynności sprawdzających jest słabsza aniżeli podatnika, który jest przesłuchiwany na podstawie art. 199 O.p. 

W artykule poza propozycjami zmian poszczególnych przepisów ustawy – o Ordynacja podatkowa zostanie także przedstawiony dorobek doktryny i judykatury w omawianym zakresie.

Słowa kluczowe: podatki, sankcyjna stawka podatku, spadek, darowizna

 

 

Assertion of the acquisition of property or property rights in the course of verification activities as a condition for the application of sanction tax rate on inheritance and donations

 

ABSTRACT

 

The subject of this article is to answer the question - whether at the time of verification, the taxpayer may rely on the fact of the acquisition of property or property rights in the case of donation or grantor’s order?

In the Article. 272 of the Act of 29 August 1997 (consolidated text .: Dz. U. of 2012., Pos. 749 - hereinafter referred to as: Op) legislator pointed out that the verification proceedings should confine itself to formal activities related to, among others, checking the timeliness of submitting declaration.

On the basis of  the analysis of the above article, it should be noted that it is not possible for the taxpayer to rely on the fact of donation grant during the checking proceedings. However, the art. 274a O.P. shows that the tax authority may require a clarification of the grounds of failure to submit the declaration or  may summon to submit it if no declaration has been made in spite of such an obligation. On the other hand, it is stated in the paragraph 2 of the legislature that in case of doubt, the tax authority may call upon to provide, within the prescribed period, the necessary explanations. On the grounds stated above, the question may arise whether in the course of  explanations during the verification proceedings one  can rely on the fact of receiving donations.

 Particularly noteworthy is the lack of reference to Section  IV of Chapter 11 of the Tax Code. The legislator deprives the taxpayer the possibility to refuse to testify, which significantly affects its legal situation. This way of legislation makes the position of the taxpayer, who is submitting the explanations in the course of verification proceedings, weaker than the position of the taxpayer who is being questioned on the basis of Art. 199 O.P.

 The article presents not only the proposals to amend various provisions of the Tax Ordinance Act but also the doctrine and judicial decisions in the discussed area.

Key words: tax, sanction tax, inheritance, donations

 

DOI: 10.15503/onis2015.111.115  pdf pełna wersja