KsztaŁtowanie się zakresu przedmiotowego opodatkowania

podmiotÓw podejmujących dziaŁalnoŚć gospodarczą na gruncie

podatkÓw dochodowych

Roman Szumlakowski, r.szumlakowski@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

Celem niniejszej publikacji jest określenie prawnopodatkowych skutków podejmowanej przez podatników działalności gospodarczej na gruncie podatków dochodowych, w zakresie konstrukcji prawnej przychodów

oraz kosztów ich uzyskania, po to aby wskazać zakres autonomii ustawodawcy podatkowego w stosunku do percepcji defi nicji legalnej działalności gospodarczej na gruncie podatków dochodowych.

Słowa kluczowe: prawo podatkowe, podatki dochodowe, przychody, koszty uzyskania przychodów,

działalność gospodarcza.

 

Abstract

The aim of the publication is to determine the legal consequences of activities undertaken by business taxpayers on the basis of income tax in terms of the legal structure of revenues and their costs, in order to indicate

the extent of the tax autonomy of the legislature in relation to the  perception of the legal defi nition of economic activity on the basis of income tax.

Keywords: tax law, income taxes, revenues, cost of revenues, economic activity.

 

DOI: 10.15503/onis2014-97-101

 

pdf pełna wersja