Anthropological reflection on the popular image of the biofield energy healer in Poland. History, tradition and the present-day

Anna Pietrzyk, anna_pietrzyk@op.pl
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

 

STRESZCZENIE

W swoim artykule autorka analizuje wizerunek bioenergoterapeuty, opierając się na badaniach własnych z obszaru Łodzi oraz zgromadzonych materiałach zastanych, dotyczących całej Polski. W dobie rozkwitu biomedycyny, zastanawia fakt niezwykłej popularności  bioenergoterapeutów i tzw. medycyny alternatywnej. Popularność ta nie jest wyłącznie rezultatem kryzysu służby zdrowia, lecz posiada uzasadnienie historyczno-kulturowe. Wizerunek bioenergoterapeuty kształtuje również nadzieja chorych na odzyskanie zdrowia, ich pragnienie bycia świadkiem interwencji sacrum w ludzki porządek świata, lub wynika ze świeckiej potrzeby widowiska, show, które wprowadzi jednostkę w świat głębszych doznań.

 

Słowa kluczowe: bioterapeuta, wizerunek, tęsknota za cudem, sensualizm, bioenergoterapia, pogłoska

 

Analiza antropologiczna potocznego wizerunku bioterapeuty w Polsce. Historia, tradycja, współczesność

 

ABSTRACT

In this paper the author analyzes the popular image of the Polish healer. The analysis is based on her own research conducted in the city of Lodz, as well as on the results of other studies carried out in Poland. In the era of spectacular achievements of academic medicine, the popularity of healers seems worth considering. It may be caused by social, cultural and demographic factors. According to the author, the image of the contemporary healer is a product of centuries-old traditions, as well as the therapists’ ability to adapt their image to patients’ needs and expectations.

 

Key words: healers, energy-healing, longing for a miracle, image, sensualism, biofield energy healling, rumour

 

DOI: 10.15503/onis2014-81-88

 

pdf pełna wersja