Gatekeeper - kampanie przeciw samobójstwom jako element polityki społecznej w Japonii

Magdalena Zielińska

STRESZCZENIE

Według danych WHO Japonia pod względem statystycznym jest jednym z państw o najwyższej liczbie samobójstw. Od wielu lat liczba przypadków samobójstw przekraczała trzydzieści tysięcy, aż do odnotowania spadku tej liczby poniżej dwudziestu ośmiu tysięcy w 2012 r. Rząd Japonii przeznacza duże nakłady z budżetu wspierając kampanie mające zapobiegać samobójstwom. Gatekeeper to jedna z kampanii przeciwko samobójstwom mająca na celu edukację wolontariuszy oraz poszerzenie świadomości i wrażliwości społecznej, oparta na metodzie opracowanej przez Betty A. Kitchener i Anthony’ego F. Jorm’a z Australii.  W ramach szeroko promowanej kampanii w Japonii zaangażowanych jest wielu znanych japońskich aktorów, piosenkarzy, piłkarzy, tworzone są filmy instruktarzowe, spoty, wydawane są płyty DVD, ulotki, plakaty. Celem pracy jest przybliżenie mechanizmu kampanii Gatekeeper i innych, podobnych inicjatyw promowanych w Japonii, a także wskazanie ich wpływu na tamtejszą politykę społeczną i zmianę w postrzeganiu samobójstw, które do niedawna nie były uznawane za zjawisko negatywne.

 

Słowa kluczowe: Gatekeeper, samobójstwa, prewencja, kampanie przeciw samobójstwom, polityka społeczna, kultura, Japonia

 

Gatekeeper – anti-suicide campaigns as an element of social policy in Japan

 

ABSTRACT

According to the WHO’s statistic data Japan is one of the countries with the highest number of suicides. For many years, the number of suicides in Japan exceeded thirty thousand until the number decreased a little to below twenty-eight thousand in 2012. The Japanese government has allocated a large budget to support campaigns to prevent suicides. “Gatekeeper” is one of the anti-suicide campaigns designed to educate volunteers and broaden social awareness and sensitivity, based on the method developed by Betty A. Kitchener and Anthony F. Jorm from Australia. As part of a campaign promoted in Japan involved many famous Japanese actors, singers, football players, there  created instructional videos, spots,  publicized DVDs, flyers, posters. The aim of this work is to present a mechanism of “Gatekeeper” campaign and similar initiatives promoted in Japan, their impact on social policy in Japan and change in views on suicides, which were not considered as something negative until recently.

 

Keywords: Gatekeeper, suicides, prevention, anti-suicide campaigns, social policy, culture, Japan

 

DOI: 10.15503/onis2014-69-73

 

pdf pełna wersja