Promocja kultury w polskiej reklamie społecznej


Małgorzata Kromka, kromkag@gmail.com
Uniwersytet Wrocławski
Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie
Reklama społeczna służy informowaniu opinii publicznej na temat jakiegoś problemu społecznego i ma wpływa na ich zachowanie. Z kolei, marketing społeczny ma na celu rozwój i integracji różnych koncepcji marketingowych do  zachowań, które w imię dobra społecznego wpływają korzystanie na jednostki i społeczeństwo. W swoim artykule analizowałam wybrane reklamy społeczne będące środkiem przekazu wartości kulturowych i różnie rozumianych wartości tejże kultury.


Słowa kluczowe: reklama społeczna, marketing społeczny, kampania społeczna, promocja kultury


Promotion culture in polish social advertising
Abstract
Social advertising is used to inform the public about a social issue or to inß uence their behavior. Social marketing seeks to develop and integrate marketing concepts with other approaches to inß uence behaviour that beneÞ ts individuals and communities for the greater social good. In my article I have analyzed social advertising as a medium of cultural values and differently understood cultural values.


Key words: social advertising, social marketing, social campaign, promoting a culture,

 

 

DOI: 10.15503/onis2014-678-685

 

pdf pełna wersja artykułu