Estetyzacja codzienności w programie poradniczym dotyczącym

wyglądu Chcę być piękna – perspektywa krytyczna

Kaja Koronkiewicz, kaja.koronkiewicz@o2.pl

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

Człowiek niemalże od zawsze poddawał ciało różnym reżimom, mającym uczynić je bardziej atrakcyjnym. Wszechobecne dążenie do piękna jest zjawiskiem socjologicznym, którego nie można bagatelizować. Jego natarczywa obecność w środkach masowego przekazu stała się bodźcem do przeprowadzenia analizy reality show Chcę być piękna. Artykuł

przedstawia model kobiecości propagowany przez telewizję. Ukazuje jaki przekaz socjalizacyjny udostępniany jest młodym, stosunkowo mało krytycznym odbiorcom. Prezentuje zależność między modyfi kowaniem wizerunku a świadomym konstruowaniem tożsamości.

 

Słowa kluczowe: estetyzacja, ciało, kobiecość, wizerunek, chirurgia estetyczna, tożsamość, reality showMaking everyday aesthetic in the TV show about appearance, I want to be beautiful – a critical perspective


Abstract
The man almost always submited the body of various regimes, aimed to make it more attractive. Ubiquitous pursuit of beauty is a sociological phenomenon that can not be underestimated. It’s insistent presence in the media became the impetus for the analysis of the reality show I want to be beautiful. This article presents a model of femininity propagated by television. It shows what socialization message is distributed to a young, relatively little critical audience. It presents the relationship between alteration of image and conscious construction of identity.


Key words: nice looking, body, femininity, image, cosmetic surgery, identity, reality show

 

DOI: 10.15503/onis2014-664-677

 

pdf pełna wersja artykułu