Estetyka dzieła literackiego

w strukturalistycznej koncepcji Jana MukaŘovskiego

Anna Brzezińska, brzezinska.ann@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

Strukturalizm jako kierunek badań literaturoznawczych i lingwistycznych był w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. wiodący na uniwersytetach I Republiki Czechosłowackiej. Artykuł skupia się na jednym z najważniejszych

członków Praskiego Koła Lingwistycznego, strukturaliście Janie Mukařovskim i jego studiach na temat estetyki w duchu strukturalizmu. Przedefi niował on pojęcia estetycznej wartości, normy i funkcji, a także stworzył wiele innych elementów spójnej teorii naukowej. Przepracował zagadnienia struktury, semantycznego gestu i indywidualności w sztuce. Elementy jego teorii zostały użyte przez neostrukturalistów i dzisiejszych narratologów do analizy dzieł literackich.

 

Słowa kluczowe: strukturalizm praski, Praskie Koło Lingwistyczne, Jan Mukařovski, narratologia

 

Aesthetics of a literary work in the structuralist conception of Jan Mukařovský

 


Abstract
Structuralism as an area in literary science researches was a main topic at the universities of the First Czechoslovak Republic in the Þ rst half of twentieth century. The article focuses on one of the most important members of the Prague linguistics circle, structuralist Jan Mukařovský and his studies about esthetics in spirit of structuralism. He has redeÞ ned the concept of esthetic value, norm and function and also made many others elements of coherent science theory. He has worked on the concepts of structure, semantic gesture and individuality in art. Elements of his theory were used by neo- structuralists and nowadays narratologists in the analyses of literary works.


Key words: structuralism in Prague, Prague linguistics circle, Jan Mukařovský, narratology

 

DOI: 10.15503/onis2014-656-663  

 

pdf pełna wersja artykułu