Teatr tańca i jego terapeutyczne aspekty

Katarzyna Błońska

katarzyna.blonska@interia.pl

Uniwersytet Opolski

45-040 Opole, pl. Kopernika 11a

Streszczenie

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czym jest teatr tańca i jaką rolę odgrywa w terapii. W pierwszej części przedstawiona jest geneza oraz defi nicja teatru tańca, kolejno jego związki z terapeutyką oraz założenia terapii, a także przykłady leczniczego zastosowania ruchu scenicznego. Artykuł prowadzi do konkluzji, że teatr tańca, jako uniwersalny język umożliwiający mówienie o uczuciach i wewnętrznych konfl iktach, jest alternatywną metodą pracy z ludzkim ciałem i psychiką, szczególnie istotną w dobie narastających problemów w komunikacji intra- i interpsychicznej.

 

Słowa kluczowe: terapia tańcem, teatr tańca, język ciała, świadomość ciała


Dance theater and its therapeutic aspects

Abstract
This article attempts to answer the question, what is dance theater and its role in therapy. In the Þ rst part the article shows the genesis and deÞ nition of dance theater, turns to its relationships with therapeutics and foundation of therapy, as well as examples of the therapeutic use of stage movement.
The article leads to the conclusion that the dance theater, is a universal language that allows us to talk about feelings and inner conflicts, is an alternative method of working with the human body and psyche and it’s important as a factor in increasing problems in intra- and interpersonal communication.


Key words: dance therapy, dance theater, body language, body awareness

 

DOI: 10.15503/onis2014-648-655

 

pdf pełna wersja