Poza rzeczywistość

– wpływy realizmu magicznego we współczesnym kinie

Katarzyna Żakieta, zakieta.katarzyna@gmail.com

Uniwersytet Łódzki

Ul. Narutowicza 65, Łódź

Streszczenie

Celem artykułu jest przeniesienie kategorii realizmu magicznego na grunt badań filmoznawczych. Zostały tu przytoczone najważniejsze  literaturoznawcze koncepcje teoretyczne dotyczące tej tendencji oraz refl eksje na temat realizmu i fantastyki w filmie. Dalszą część rozważań stanowi zaprezentowanie na wybranych przykładach trzech nurtów związanych z omawianym zjawiskiem. Są to adaptacje literatury, fi lmy z obszaru kina autorskiego oraz odrębna kategoria obrazów balansujących na granicy rzeczywistości i fantastyki, niewłaściwie zaliczanych przez laików do realizmu magicznego.

 

Słowa kluczowe: realizm magiczny, Przepiórki w płatkach róży, Dom dusz, Wino truskawkowe, Duża ryba, Amelia, Jan Jakub Kolski, Emir Kusturica, Guillermo del Toro, adaptacja, realizm, fantastyka

 

Beyond reality – the infl uence of magical realism on contemporary cinema

Abstract

The article’s idea is to transfer the categories of magical realism  to film studies . Major theoretical literary concepts concerning this tendency are quoted , as well as contextual reflections on film realism and fantasy. The next part of the paper  constitutes the presentation of three distinguished trends related to the discussed phenomenon on chosen examples. These are literary adaptations, films from the amateur cinema field and a category of pictures balancing on the line between reality and fantastic, inappropriately included into magical realism by amateurs.

Keywords: magical realism, Like Water for Chocolate, The House of the Spirits, Strawberry Wine, Jan Jakub Kolski, Emir

Kusturica, Guillermo del Toro, adaptation, realism, fantastic

 

DOI: 10.15503/onis2014-639-647

 

pdf pełna wersja artykułu