Wojaczek na miarę. Przykład legendy literackiej

Alicja Chwieduk, alach@autograf.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

Streszczenie

Autorka analizuje współczesną legendę literacką na przykładzie postaci Rafała Wojaczka. Refl eksję opiera na trzech problemach. Dlaczego zbudowanie legendy jest możliwe w literaturze nowoczesnej? Jak kształtują wizerunek Wojaczka opublikowane wspomnienia? Kto i dlaczego konstruuje legendę? Legenda zostaje potraktowana jako rodzaj dyskursu zależnego

od innych – literackiego oraz krytyczno-literackiego. Ponadto przyjmuje, że legenda w najszerszym rozumieniu to fenomen kulturowy i społeczny oraz zjawisko ukształtowane przez reguły sztuki rządzące polem literatury nowoczesnej.

 

Słowa kluczowe: legenda literacka, Rafał Wojaczek, nowoczesność, literatura nowoczesna, pole, dyskurs, poeta przeklęty

 

Wojaczek like a glove. An example of literary legend

Abstract

The author analyses the phenomenon of a literary legend, taking as an example the figure of Rafał Wojaczek. The author assumes that the legend, understood broadly, is both a social and a cultural phenomenon, shaped by the rules of the art governing the field of modern literature; as well as a discourse depending on other discourses: literary and critical literary. The Author’s reflection is based on three questions: Why is it possible to create a legend in  modern literature? How do the published memories shape the image of Wojaczek? Who creates the legend and why?

Key words: literary legend, Rafał Wojaczek, modernity, modern literature, discourse, fi eld, poète maudit

 

DOI: 10.15503/onis2014-610-619

 

pdf pełna wersja artykułu