Problematyka odbioru dzieła sztuki

– na przykładzie twórczości Hansa Bellmera

Tobiasz Trawiński, tobiasz.trawinski@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

Tekst proponuje rozumienie dzieła sztuki jako bytu, istniejącego w stanie abjectu. Dzięki możliwości bycia w stanie pomiędzy, odbiorca może tworzyć swoją tożsamość. Krystalizuje ją dzięki dostrzeganiu w dziele swojego imago. Przez zjawisko Aha-Erlebnis potrafi zidentyfi kować się z dziełem, które staje się swoistym lustrem ego adresata. Problematyka, którą podejmuje autor, będzie egzemplifi kowana na przykładzie „Lalek” Hansa Bellmera, które poprzez swoją formę wpisują się w myśl abjectu Julii Kristevy.

 

Słowa kluczowe: Abject, lalka, Aha-Erlebni, tożsamość, Hans Bellmer

 

The issue of the reception of a work of art - The study of the dolls of Hans Bellmer

 

Abstract

The text presents a proposal to understanding work of art as being expressed in abjection. With works of art, the recipients can create their own identity. It is crystallizes by the recipient’s contact with their imago. By Aha-Erlebnis phenomenon they can identify with the work, which becomes a kind of recipient’s Ego mirror. Issues will be discussed on the example

of Hans Bellmer’s Dolls, which by their form and presentation are part of the abject problem described by Julia Kristeva.

 

Keywords: Abject, doll, Aha-Erlebni, identity, Hans Bellmer

 

 

DOI: 10.15503/onis2014-603-609

 

pdf pełna wersja