Proza Bohumila Hrabala oczami JiŘíego Menzla

Krystyna Kufel, kri_91@wp.pl

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

Artykuł dotyczy adaptacji fi lmowych sześciu książek Bohumila Hrabala (Perełki na dnie, Pociągi pod specjalnym nadzorem, Sprzedam dom, w którym już nie chcę mieszkać, Postrzyżyny, Święto przebiśniegu, Obsługiwałem angielskiego króla), stworzonych przez Jiříego Menzla. Zawiera krótkie opisy sylwetek pisarza i reżysera oraz próbę specyfi kacji ich relacji na

płaszczyźnie tworzenia obrazu fi lmowego. Przeanalizowana została w nim tematyka poszczególnych dzieł oraz charakterystyczne cechy ich ekranizacji.

 

Słowa kluczowe: kino czeskie, adaptacja fi lmowe, literatura czeska XX wieku, reżyser, pisarz

 

Bohumil Hrabal’s prose in themes of Jiří Menzel

Abstract

The article concerns six movie adaptations of Bohumil Hrabal’s books (Pearls of the deep, Closely observed trains, I’ll sell the house in which I can live no more, Cutt ing it short, The snowdrop festival, I served the king of England), created by Jiří Menzel. It includes not only short profi les of both the writer and the director and an attempt at describing those two’s relationship while making the movies, but also an analysis of the work’s themes and distinguishing features of their movie versions.

 

Keywords: Czech cinema, screen adaptations, 20th century Czech literature, director, writer

 

DOI: 10.15503/onis2014-595-602

 

pdf pełna wersja