Miłość w cieniu Śmierci.

O wybranych lirykach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Paweł Józef Spyra, pawels254@wp.pl

Uniwersytet Rzeszowski
Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów

 

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę kontekstualnej interpretacji wybranych liryków Krzysztofa Kamila Baczyńskiego o zabarwieniu erotycznym. Kontekst biografi czny i historyczny odcisnął niebywałe piętno na dorobku poety. W lirykach erotycznych obok beztroskich, baśniowych scenerii z biegiem czasu pojawiają się coraz wyraźniejsze i groźniejsze symptomy straszliwej rzeczywistości wojny i okupacji. W tych wierszach miłość współistnieje ze śmiercią. Poeta szuka ocalenia i odtworzenia pierwotnego świata natury. Zostaje jednak pokonany przez złowrogie mechanizmy historii.

 

Słowa kluczowe: Krzysztof Kamil Baczyński, liryka XX w., druga wojna światowa, baśń, miłość, śmierć, historia

 

Love in the shadow of death. About a few chosen poems writt en by Krzysztof Kamil Baczyński

 

Abstract

The article att empts to provide a contextual interpretation of a few chosen poems with an erotic tinge writt en by Krzysztof Kamil Baczyński. The biographical and historical context left an extraordinary imprint on the poet’s work. In his erotic lyrics, along with light-hearted, fairy tale like scenery appear, in the course of time, increasingly clear and menacing

signs of the horrifying reality of war and Nazi occupation. In this poetry love and death interweave. The poet searches for salvation and recovery of the original world of nature. Nevertheless, he ends up being defeated by the terrifying forces of history.

 

Keywords: Krzysztof Kamil Baczyński, the lyrics of XX century, Second World War, fairyland, love, decease, history

 

DOI: 10.15503/onis2014-588-594

 

pdf pełna wersja