Czy rzeczywiście szata nie zdobi człowieka?

Przejawy mody celtyckiej w elementach stroju kobiecego

na ziemiach polskich w I w. p.n.e.

Anna Stopczyk, anneofgreenlodz@gmail.com

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź

Streszczenie

Celem niniejszej pracy jest omówienie wybranych zabytków archeologicznych stanowiących ozdoby i elementy stroju kobiecego z terenów Polski w I w. p.n.e., które stylistycznie nawiązują do zabytków kultury lateńskiej. Rozpatrywane ozdoby i elementy stroju pochodzą z grobów kobiecych odnotowanych na stanowiskach kultur przeworskiej i oksywskiej. W niniejszej pracy podjęta została próba interpretacji analizowanych zabytków oraz zobrazowano kontekst ich występowania.

Rozważania zawarte w artykule są przyczynkiem do badań nad znaczeniem złożonych oddziaływań kultury lateńskiej na ziemiach polskich w młodszym okresie przedrzymskim.

 

Słowa kluczowe: archeologia, kultura lateńska, ozdoby, elementy stroju, kultura przeworska, kultura oksywska.

 

Clothes do not make the man? Celtic influences in  women’s fashion in the 1st. century BC in Poland

 

ABSTRACT

 

The aim of the article is to present and discuss the La Tène culture influences on the women’s dress accessories and jewellery in the 1st. century BC in Poland. The presented women’s dress accessories and jewelry comes from the women’s graves of the Przeworsk - and Oksywie culures. In the synthesis  it will be possible to make some interpretations about significance of selected archaeological materials, especially in the context of local cultures. The outcome of the research will shed light on the so called latinisation of the Polish territories.

 

Key words: archeology, La Tène culture, decorations, women’s dress accessories and jewelry, Przeworsk culture, Oksywie culture, Late Pre-Roman Period.

 

DOI: 10.15503/onis2014-552-556

 

pdf pełna wersja artykułu