Tradycja liberacka: o potrzebie pisania teorii liberatury

K. Bazarnik, Z. Fajfer

Matuszyk Łukasz, lukasz.fi lolog@gmail.com

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

 

Streszczenie

Artykuł stanowi swoisty teoretyczny wstęp do zjawiska artystycznego zwanego liberaturą. Zostaje w nim podjęta jedna z pierwszych prób usytuowania liberatury w ramach tradycji literackiej, jednak bez  szczegółowego badania konkretnych odniesień intertekstualnych. Na początku pokrótce przedstawiono zakres znaczeniowy terminu „liberatura”,

przyrównując ową formę do innych form artystycznego wyrazu. Następnie zadano kilka kluczowych pytań dotyczących liberatury i wskazano możliwe odpowiedzi. Szkic ma na celu – poprzez postawienie szeregu problemów badawczych – zwrócenie uwagi na konieczność prowadzenia badań teoretycznych nad liberaturą.

 

Słowa kluczowe: liberatura, teoria literatury, książka, literatura i sztuka, przestrzeń dzieła literackiego, Zenon Fajfer, tradycja literacka

 

Abstract

The article is aimed to be a theoretical introduction into the artistic phenomenon called liberature. One of the fi rst att empts to locate liberature within literary tradition is made, although without a detailed analysis of specifi c intertextual references. In the beginning, the scope of the notion of “liberature” is presented and compared to other forms of artistic expression. Subsequently, several key questions concerning liberature are asked and possible answers are indicated. The purpose of the essay is – through pointing to some of the research problems – to draw academics’ att ention to the need for a theoretical research on liberature.

 

Key words: liberature, literary theory, book, literature and the arts, the space of a liberary work, Zenon Fajfer, literary tradition

 

 

DOI: 10.15503/onis2014-524-531

 

pdf pełna wersja