Czy to jeszcze sztuka? Dylematy współczesnej estetyki

Sylwia Góra, sylwia_gora1@wp.pl

Akademia Ignatianum w Krakowie

Ul. Mikołaja Kopernika 26, Kraków

Streszczenie

Niniejszy artykuł pokazuje kilka z najważniejszych w wieku XX i XXI problemów z jakimi musi się zmierzyć estetyka. Czy wciąż może ona być „partnerem” dla sztuki współczesnej? Czy potrafi ją zrozumieć, opisać i wyjaśnić odbiorcy? A może już nie na tym polega jej rola? Artykuł przybliża początek problemów estetyki związanych z brakiem porozumienia ze sztuką, na przykładzie rozważań polskiej krytyk sztuki i dyrektor licznych muzeów sztuki współczesnej Anny Marii Potockiej. Oprócz teoretycznych rozważań niniejsza praca próbuje również zobrazować dylematy współczesnej sztuki na przykładzie konkretnych działań artystycznych w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

 

Słowa kluczowe: estetyka, sztuka współczesna, zmierzch, dylemat, artysta

 

Is it still art? Dilemmas of contemporary aesthetics

Abstract

This article shows some of the most important problems in the twentieth and twenty-first centuries of issues facing aesthetics. Can you still be a partner for contemporary art? Are you  able to understand, describe and bring the audience? Or maybe it's not its role? My article introduces the beginning of the problems of aesthetics and art, for example considerations of the Polish art critic and director of many contemporary art museums Anna Maria Potocka. In addition to theoretical considerations, this paper also attempts to portray it as an example of specific artistic activities at the Museum of Contemporary Art in Krakow.

Key words: aesthetics, contemporary art, fall, dilemma, artist

 

 

DOI: 10.15503/onis2014-519-523

 

pdf pełna wersja