Zarządzanie wizerunkiem dużego miasta na przykładzie

Wałbrzycha

Kamil Glinka, kamil.glinka1@wp.pl

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

Głównym celem artykułu jest analiza skali i zakresu wykorzystania instrumentów promocji w procesie zarządzania wizerunkiem Wałbrzycha. Dynamiczne przeobrażenia w funkcjonowaniu miasta po 1989 r. i, co z tym związane, zmiany jego postrzegania stanowią przyczynek do naukowej refl eksji nie tylko nad deklarowanym, ale również rzeczywistym udziałem instrumentów promocji w tym procesie. Zobrazowanie aktualnego wizerunku Wałbrzycha wymaga dalszych, pogłębionych badań i nie jest zamierzeniem autora.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie, wizerunek, miasto duże, promocja, marketing terytorialny

 

The management of the big city image. The case of Wałbrzych

Abstract

The main aim of the article is to analyse the scale and the range of the promotion instruments’ used in the process of the image management of Wałbrzych. The dynamic transformations of the functioning of the city aft er 1989 and, therefore, the changes in its perception contribute to the scientifi c refl ection upon the declared, as well as the real use of the  promotion instruments in this process. The presentation of the current image of Wałbrzych requires further in-depth research and it does not constitute the intention of the author.

Key words: management, image, big city, promotion, place marketing

 

DOI: 10.15503/onis2014-506-515

 

pdf pełna wersja