Analiza informacji prasowych

– podmioty, które otrzymały wsparcie w kryzysie

Barbara Kilijańska, barbara.kilijanska@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

W niniejszym artykule udowodniono tezę, że podmioty o największym wpływie na gospodarkę traktowane są przez rządy państw oraz organizacje międzynarodowe zgodnie z zasadami „Zbyt duży, żeby upaść” (TBTF To Big to Fail) oraz „Zbyt ważny, żeby upaść” (TITF To Important to Fail). Zaprezentowano organizacje, które od 2008 r. otrzymały fi nansową

pomoc od rządów swoich państw lub od Unii Europejskiej. Analizie poddano sytuacje wybranych korporacji o międzynarodowym zasięgu oraz zaprezentowano przypadek Grecji jako państwa o niestabilnej sytuacji fi nansowej.

 

Słowa kluczowe: gospodarka, kryzys gospodarczy, efekt zarażania, wsparcie fi nansowe, Lehman Brothers, prasa

 

Analysis of the press information- subjects supported during the crisis

Abstract

The purpose of this paper is to prove that during the economic crisis many companies receive  financial support from government so there is a presentation of two rules: Too Important To Fail and Too Big To Fail. The present article is concerned with organizations that since 2008 have received financial support from the governments of their countries or from the European Union. The author focuses on an analysis of  the situation of chosen corporations which present an international reach and shows Greece as example of  an organization with  an unstable financial situation.

 

Key words: economy, the economic crisis, contagion eff ect, bailout, Lehman Brothers, newspapers

 

DOI: 10.15503/onis2014-497-505

 pdf pełna wersja artykułu