Macedonia, Chorwacja, Słowenia – sytuacja wybranych państw

byłej Jugosławii po zakończeniu konfliktu bałkańskiego

Paulina Jaksender, paulina.jaksender@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

Wojna w Jugosławii najmłodszy konflikt w historii Europy. Jej krwawy przebieg ukazał światu wielki problem antagonizmów na Półwyspie Bałkańskim. Stabilizacja regionu po porozumieniu z Dayton przebiegała na różnym poziomie w poszczególnych republikach. Na jaw wyszły spore dysproporcje w funkcjonowaniu państw byłej Jugosławii, które mocno tuszowano przed 1991 rokiem. Rozwój na płaszczyznach życia codziennego w Macedonii, Chorwacji i Słowenii przebiegał pod kuratelą państw  zachodnich. Praca ma na celu ukazanie trudności z jakimi borykały się wymienione republiki po zakończeniu działań wojennych.

Słowa kluczowe: Macedonia, Chorwacja, Słowenia, Jugosławia, Dayton, Bałkany, sytuacja międzynarodowa, konfl ikt bałkański, UE

 

Macedonia, Croatia, Slovenia - position of selected countries of the former Yugoslavia after the Balkan confl ict

Abstract

The war in Yugoslavia, the most recent conflict in European history. Her bloody course showed the world a big problem of antagonism on the Balkan Peninsula. The stabilization of the region after the Dayton Agreement proceeded at different levels in the various republic but revealed  considerable disparity in the functioning of the States of the former Yugoslavia, which were  heavily covered up before 1991. Development on the planes of everyday life in Macedonia, Croatia and Slovenia were  held under the tutelage of Western countries. The work aims to show the difficulties faced by those republics after the war.

Keywords: Macedonia, Croatia, Slovenia, Yugoslavia, Dayton, the Balkans, the international situation, the Balkan conflict, the EU

 

DOI: 10.15503/onis2014-479-489

 

pdf pełna wersja