Reforma szkolnictwa zawodowego po ₁₉₈₉ r. na przykładzie

Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu

Katarzyna Śliwak, katarzyna.sliwak@poczta.onet.pl

Uniwersytet Wrocławski

plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

W artykule autorka krótko przedstawiła historię szkolnictwa zawodowego, pierwszych jej prób reform w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Z uwzględnieniem sytuacji polityczno-gospodarczej na Ziemiach Zachodnich po drugiej wojnie światowej, na przykładzie konkretnej placówki oświatowej, szkoły średniej o profi lu zawodowym Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu autorka krótko scharakteryzowała historię placówki wraz z kierunkami kształcenia oraz unaoczniła jak przemiany gospodarczo-polityczne roku 1989 wpłynęły na funkcjonowanie szkoły o profilu włókienniczym. Na koniec opisała jakie działania zostały podjęte przez władze polityczne, oświatowe, aby profi l kształcenia szkoły był adekwatny do możliwości gospodarczych Żagania.

 

Słowa kluczowe: Żagań, Zespół Szkół Tekstylno-Handlowych, szkoła zawodowa, rok 1989, reformy gospodarcze

 

Reform of vocational education after 1989  as exemplified in the Textiles and Commerce School in Żagań

ABSTRACT

In the article the author presents the history of vocational education, the first attempts to reform in the post-war period, taking into account the political and economic situation in the Western Territories after World War II with the example of a particular educational institution, the school-professional profile of the School of Textile and Trade in Sagan. The author characterizes the history of this institution, together with the directions of education as were revealed as  political-economic changes, of 1989 affecting the functioning of the textile school profile. At the end she describes what action has been taken by the political, educational, vocational school  profile as adequate for economic opportunities  in Sagan.

 

Key words: Żagań, School Textile and Trade in Żagań, vocational school, 1989 year, economic reforms

 

 

DOI: 10.15503/onis2014-463-469

 

pdf pełna wersja