Rozwój sztuki chrześcijańskiej w Japonii do połowy XIX stulecia

Aleksandra Kędrak, a.kedrak@gmail.com

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

W 1549 r. do Japonii przybył pierwszy Jezuita - Franciszek Ksawery. Data ta rozpoczyna okres zwany „chrześcij ańskim stuleciem”. Sztuka służyła misjonarzom w propagowaniu chrześcij aństwa, przełamywaniu barier językowych i kulturowej przepaści. W 1590 r. w Japonii powstało seminarium, gdzie kopiowano europejskie dzieła i szkolono nowe pokolenie rodzimych artystów. Chrześcij aństwo zaczęło być jednak postrzegane jako potencjalne zagrożenie dla nowej władzy. Pierwszy edykt anty- chrześcijański powstał już w 1587 r., a w 1614 r. wszyscy misjonarze zostali ofi cjalnie wygnani. Chrześcijanie musieli pozostać w ukryciu, a chrześcijańską ikonografi ę skrywać pod pozorami buddyzmu lub shintō.

 

Słowa kluczowe: sztuka misyjna, Japonia, Jezuici, chrześcij aństwo, kakure kirishitan, namban

 

The development of Christian art in Japan to the first half of 19th century

 

ABSTRACT

The first Jesuit to see Japan, Francis Xavier, arrived in 1549. This date begins the "Christian Century" in Japan's history. Sacral art enabled the missionaries to spread Christianity, cross the cultural gaps and language barriers. In 1590 the Jesuit mission  founded a seminar, which copied European artwork and trained a new generation of native artists. The new leadership saw Christianity as a potential threat to its rule, and the first anti-Christian edict was issued in 1587. In 1614 all missionaries were officially banished. Christians had to practice their ways in secrecy, hiding their art as objects of Buddhist or Shintoist worship.

Key words: mission art, Japan, Jesuits, christianity, kakure kirishitan, namban

 

DOI: 10.15503/onis2014-455-462

 

pdf pełna wersja