Polityka Unii Europejskiej wobec regionów najbardziej

oddalonych

Barbara Panciszko, barbarapanciszko@wp.pl

Uniwersytet Wrocławski

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Streszczenie

W artykule zaprezentowane zostanie podejście Unii Europejskiej do regionów oddalonych. Bazą do rozważań nad ewolucją tej polityki będzie podanie defi nicji i krótka charakterystyka tychże regionów (położenie, ludność, poziom rozwoju gospodarczego – dominujące sektory gospodarki oraz bariery rozwoju) oraz zestawienie tych danych z sytuacją na kontynencie. Następnie omówione zostaną podstawy traktatowe, cele oraz wysokość środków fi nansowych przeznaczonych na ich realizację. W ujęciu historycznym zaprezentowana zostanie zmiana podejścia w realizacji polityki regionalnej oraz spójności w tych regionach poprzez analizę aktów prawnych wydawanych przez instytucje Unii Europejskiej.

 

Słowa kluczowe: regiony oddalone, Unia Europejska, polityka regionalna, polityka spójności

 

European Union Policy towards the outermost regions

Abstract

This article will be presented the European Union’s approach to the outermost regions. The basis to considerations of evolution of this policy is taking the definition and the short characteristic of this regions (location, population, level of economic development). Then discuss the basics Treaty, the objectives and the amount of funds allocated for their implementation.

Historically, will be presented change of approach in the implementation of regional policy and cohesion in these regions through the analysis of acts of the institutions of the Union.

 

Key words: outermost regions, European Union, regional Policy, cohesion Policy

 

DOI: 10.15503/onis2014-426-436

 

pdf pełna wersja