Dzieje pojęcia „folklor” w polskim dyskursie humanistycznym

Urszula Sobczyk, sobczyk.urszula@gmail.com

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Streszczenie

Termin folklor jest jednym z najmniej precyzyjnych i funkcjonalnych pojęć polskiej humanistyki. Użycie do analizy jego ruchu, metody historii pojęć w ujęciu Reinharta Kosellecka, umożliwia uchwycenie zmian obsługiwanych przez nie znaczeń oraz związanych z nimi horyzontów ludzkich doświadczeń – od pierwszych folklorystów badających „wiedzę ludu” w czasie  szczytowego rozwoju jego kultury, poprzez działających w PRL-u badaczy folkloru wtórnego, rozumianego jako ludowa twórczość artystyczna, po autorów współczesnych, podkreślających jego nieoficjalny, interspołeczny

oraz powszechny charakter.

 

Słowa kluczowe: folklor, folkloryzm, folklorystyka, historia pojęć, uczasowienie pojęć

 

The history of the term „folklore” in Polish humanist discourse

Abstract

The term folklore is one of the least precise and functional concepts of the humanities. Its use for analysis in the  polish discourse, the history or terms method in Reinhart Koselleck’s approach enables one to grasp the changes serviced by meanings and connected with them horizons of human experiences – from the first folklorists who researched "the folk knowledge" in times of  high development in its culture, through explorers of secondary folklore operating in socialism meant as folk artistic output, to current authors who underline its intersocial and common character.

Key words: folklore, folklorism, folkloristics, conceptual history, temporalization of concepts

 

DOI: 10.15503/onis2014-417-425

 

pdf pełna wersja